Bepalingen en voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop aan particulieren. Definities


GYPI SPRL voert haar e-commerce-activiteiten onder de naam “BONOBOSHOP”.


De klant wordt aangeduid in deze algemene voorwaarden als “lid”.


 


Aanvaarden van de algemene voorwaarden 


Door de aanvaarding van de bestelling  erkent het lid formeel  de algemene voorwaarden te hebben gelezen en ze volledig te aanvaarden. Deze voorwaarden kunnen worden aangepast door beide partijen mits dit onderling, schriftelijk en per aangetekend schrijven werd overeengekomen. Alle clausules ten gunste en/of tegengesteld aan onze algemene voorwaarden zullen dus enkel tegen ons gebruikt kunnen worden indien ze vooraf ,uitdrukkelijk, schriftelijk, onderling en per aangetekend schrijven werden overeengekomen.


 


Lidmaatschap 


De toegang tot de website www.BONOBOSHOP.BE en de informatie en prijzen op onze website zijn allemaal onderhevig aan het verkrijgen van het lidmaatschap en het bekomen van een  toegangscode op www.BONOBOSHOP.BE


Het lidmaatschap en het verkrijgen van de toegangscode zijn volledig gratis en zonder enige verplichting tot aankoop.


Enkel www.BONOBOSHOP.BE kan het lidmaatschap al dan niet toekennen.


Het aansluitingsnummer en de toegangscode zijn strikt persoonlijk.


Het LID zal deze vermelden tijdens ieder bezoek op www.BONOBOSHOP.BE , bij iedere vraag naar informatie of bij iedere aankoop.


 


Het afsluiten van de verkoopsovereenkomst. 


Eens de aankoop op onze website www.BONOBOSHOP.BE door ons wordt bevestigd, wordt deze als onherroepelijk beschouwd.


 


Prijzen


Onze prijzen zijn inclusief BTW, Recupel, Bebat etc… De prijs die op de bestelbon of op de schriftelijke orderbevestiging is vermeld is de enige geldige.


Verzendingskosten zijn ten laste van het LID, met uitzondering van aanbiedingen die worden voorgesteld als “franco-prijs” of “levering inclusief”.


 


Verzendingskosten


Het LID wordt op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van de bestelde goederen bij ontvangst van de aankoopbevestiging via een www.BONOBOSHOP.BE e-mail. Deze zal zo snel als mogelijk worden verstuurd naar het adres van het lid.


Als de verzendingstermijn niet kan worden gerespecteerd zal dit door www.BONOBOSHOP.BE via e-mail worden verwittigd.


Het lid zal dan de mogelijkheid hebben om af te zien van zijn aankoop.Dit door middel van een aangetekend schrijven. Het afzien van de aankoop omwille van een te late leveringstermijn kan niet worden ingeroepen in geval van “force majeure” of “overmacht”. Ook niet indien de vertraging te wijten is aan het LID zelf.


De leveringsvoorwaarden worden vastgesteld op het moment van de bestelling.


 


Aanvaarding van geleverde goederen 


Klachten met betrekking tot verlies van of zichtbare schade aan de geleverde goederen van www.BONOBOSHOP.BE moeten worden bekendgemaakt op het moment van levering.


Deze klachten zullen in acht worden genomen indien ze via e-mail of per aangetekende schrijven gericht worden aan het hoofdkantoor van www.BONOBOSHOP.BE


In geval van verborgen gebreken zullen klachten worden in aanmerking genomen indien zij op dezelfde manier als hierboven beschreven worden bekendgemaakt , binnen de termijn van één maand na levering.


 


Waarborg / Garantie.


Uiterlijk op de datum van de levering zal www.BONOBOSHOP.BE  de definitieve factuur afleveren. Deze zal dienen als garantiebewijs.


De contactgegevens van de dienst na verkoop en de praktische modaliteiten voor het terugzenden van goederen in geval van klachten van het LID zijn permanent beschikbaar op onze website (In het geval van gemotiveerde en correcte annulering van de bestelling – bijvoorbeeld omwille van niet-conforme goederen – zullen er geen kosten in rekening worden gebracht aan het LID).


De Europese fabrieksgarantie periode begint ten vroegste op de datum van de levering en/of factuur, dit voor een maximale duur van 2 kalenderjaren.


Apparaten aan ons geretourneerd moeten in de originele verpakking worden geretourneerd. Anders is het aan het LID om de goederen  in een adequate verpakking terug te sturen. In dit geval treft www.BONOBOSHOP.BE geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die zou kunnen optreden tijdens het retourtransport van de goederen.


Garantieverlenging


De garantieverlenging is alleen geldig voor bepaalde producten; In aanmerking komende producten hebben een label onderaan het prijskaartje.

Als het defect optreedt binnen de tijdslimiet (2 + 3 jaar), kan de klant Bonoboshop gebruiken, die een gratis reparatie van het apparaat aanbiedt. In dit geval zorgt Bonoboshop voor alle kosten, inclusief analyse, reserveonderdelen, werkuren en transportkosten.

Als het apparaat onherstelbaar is:

Brown & White :
De maximale interventie houdt rekening met een afschrijving van 7% per jaar berekend op basis van de initiële aankoopprijs van het defecte apparaat
IT & Foto:
De maximale interventie is:
1e jaar: 100%
2e jaar: 75%
3e jaar: 50%
de initiële aankoopprijs van het defecte apparaat
Smartphone:
De maximale interventie is:
1e jaar: 100%
2e jaar: 75%
3e jaar: 50%
na het 3e jaar: 25% van de initiële aankoopprijs van het defecte apparaat

De reparatievoorwaarden blijven dezelfde als die van de commerciële garantie, die door beide partijen kan worden geraadpleegd in geval van betwisting.


Betalingsvoorwaarden


Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal iedere betaling als volgt verlopen:


100% betaling bij het bestellen via één van de betalingsmogelijkheden die we bieden aan onze leden.


Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn onze facturen inderdaad volledig betaalbaar, netto en zonder korting, op ons hoofdkantoor. Een betaling kan nooit worden achtergesteld tot de ingebruikname van de apparaten.


 


Wanbetaling


Bij gebrek aan tijdige betaling en zonder enige verplichting aan een plechtige verklaring, zal het factuurbedrag  worden verhoogd met een rente van 1,5% per maand. Iedere maand in kwestie zal worden beschouwd als achterstallig.


Ieder te laat onbetaald bedrag wordt automatisch verhoogd met 20% en dit zonder voorafgaande kennisgeving.Dit met een minimum van 100 euro, wat wordt vastgesteld als onherroepelijke schadevergoeding.


In geval van te late betaling, behouden wij ons het recht voor tot de opschorting of zelfs beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing.


Indien de factuur werd opgesteld door een derde partij, zal het LID en de derde partij even onlosmakelijk verbonden zijn aangaande betalingen en andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en uit de toepassing van de algemene voorwaarden.


 


Eigendomsvoorbehoud 


Alle goederen blijven onze exclusieve eigendom totdat alle verschuldigde bedragen betaald zijn. Eens het contract gesloten is het LID verantwoordelijk voor alle risico’s verbonden aan de betrokken goederen.


 


Annulering van de bestelling


De annulering van de bestelling evenals de beëindiging of de gedeeltelijke annulering als gevolg van een tekortkoming door het LID , leidt automatisch, met behoud van de volledige rechten, tot volledige compensatie van alle kosten en uitgaven vanwege het LID. Ook zal het verlies van inkomsten moeten worden gecompenseerd ,zonder dat deze vergoeding minder dan 30% van het bedrag van de bestelling kan bedragen.


 


Herroepingsrecht


Deze maatregel geldt voor alle bestellingen op www.BONOBOSHOP.BE


Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij zich terugtrekt van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag van de levering van het product.


Deze periode moet de klant in staat te stellen het gekochte product te evalueren en te vergelijken met het product “as on display”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige apparaten worden niet teruggenomen. De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet binnen de wettelijke termijn van 14 dagen,  het geleverde apparaat in zijn ongeschonden originele verpakking, compleet en zonder sporen van gebruik, met alle bijbehorende accessoires en handleiding alsmede (een kopie van) de factuur of de pakbon en stuurt dit op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid naar BONOBO – GYPI SPRL – Avenue Firmin Lecharlier 150 te 1090 Brussel.


Binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product door www.BONOBOSHOP.BE, zal restitutie volgen van de betaalde bedragen, exclusief bezorgkosten.


 


Rechtspraak
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen van Brussel bevoegd, de procedure zal in het Frans worden gevoerd. De betrekkingen tussen partijen worden uitsluitend beheerd door het Belgische recht.

De consument kan ook steeds terecht bij het “Online Dispute Resolution Platform” van de Europese Commissie. Dit centraal platform behandelt klachten over overeenkomsten op afstand.

Onlinegeschillenbeslechting


Bonoboshop volgt de BeCommerce-gedragscode. Lees hier meer over: BeCommerce


Privacybeleid


Het privacybeleid (vertrouwelijkheidsbeleid) is ontwikkeld in overeenstemming met de regels van de AVG.


Europees Consumenten Centrum (ECC)


We bieden nog steeds alleen producten aan die we kopen van originele fabrikanten en hun groothandelaren. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten, kan de consument meer informatie en advies op de site vinden https://www.cecbelgique.be
In geval van vermoedelijke namaak kan de consument altijd een klacht indienen via het Contactpunt